top of page
REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Klienta niezależnie od wybranego przez niego sposobu zamówienia towaru.

§ 1 DEFINICJE  

1) Sklep – Galeria Internetowa prowadzona przez Artegrafio Cezary Tkaczyk, działająca pod adresami: www.artegrafio.pl i www.artegrafio.com, sprzedająca towary za pośrednictwem Internetu.
2) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.
5) Sprzedawca – Artegrafio Cezary Tkaczyk, ul. Słowikowskiego 16/A, 05-090 Raszyn
6) Konsultant – osoba obsługująca Klienta.
7) Magazyn – magazyn prowadzony przez Cezary Tkaczyk, zlokalizowany w 05-090 Raszyn, ul. Słowikowskiego 16/A, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
8) Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.artegrafio.pl i www.artegrafio.com i oznaczone jako dostępne.
9) Przelew tradycyjny – płatność wykonana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne oraz wpłata na poczcie na konto bankowe Cezary Tkaczyk;
10) Punkt Odbioru – ul. Słowikowskiego 16/A, 05-090 Raszyn, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep ze wskazaniem 'odbiór osobisty';

§ 2 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1) Sklep prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień złożonych poprzez stronę internetową
2) Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3) Zamówienia od Klientów składane przez stronę internetową www.kfp.com.pl oraz pocztę elektroniczną są przyjmowane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4) Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
5) W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
a. wyboru zamawianych towarów,
b. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy. W celu wystawienia faktury należy również przesłać dane. W chwili obecnej Sklep/Sprzedawca nie wystawia faktur.
c. wyboru sposobu płatności.
6) W przypadku niedostępności w magazynie towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu ) dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy, a następnie zwróci wpłacone pieniądze w terminie 14 dni kalendarzowych. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
7) W przypadku niedostępności w magazynie części towarów objętych zamówieniem lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, a Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
8) Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, a wystąpią przypadki opisane w pkt 6 i 7, Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w § 9.
9) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

§ 3 ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1) Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.

§ 4 CENY TOWARÓW

1) Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a. podawane są w złotych polskich,
b. są cenami brutto,
c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2) Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3) Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży i wprowadzania zmian w cenach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnej lub wyprzedaży.
4) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Sklep zobowiązuje się przygotować zamówienie do wysyłki w terminie do 10 dni kalendarzowych, za wyjątkiem okoliczności opisanych w § 2 pkt 6 i 7.
2) Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b. do Punktu Odbioru,

c. może zostać odebrane osobiście.
3) Do krajów Unii Europejskiej oraz poza Unię Europejską zamówienie może być dostarczone po wcześniejszym kontakcie.
4) Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

§ 6 FORMY PŁATNOŚCI. ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
przelew bankowy, przelew elektroniczny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności lub po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu ( w przypadku przelewu bankowego).

§ 7 REKLAMACJE

1) Artegrafio Cezary Tkaczyk przestrzega obowiązku dostarczania towaru bez wad.
2) Reklamacje prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: art@artegrafio.pl lub w formie pisemnej na adres:
Artegrafio Cezary Tkaczyk, ul. Słowikowskiego 16/A, 05-090 Raszyn
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
3) Reklamacje rozpatrujemy tylko w wypadku odesłania przez Klienta do Artegrafio Cezary Tkaczyk wadliwego towaru wraz z bankowym potwierdzeniem płatności, dokumentującym nabycie towaru w Sklepie.
4) Artegrafio Cezary Tkaczyk nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w trakcie transportu.
5) W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
6) Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
7) W przypadku uznania reklamacji brakujący towar zostanie dosłany, a towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy na koszt Sklepu. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
8) W każdym przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep zwraca koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, z zastrzeżeniem, że winna to być paczka ekonomiczna, zgodnie z procedurą opisaną w § Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
9) Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (1) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (2) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (4) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym, niekompletnym, choć powinna być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar (1) jest własnością osoby trzeciej, (2) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (3) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
10) W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy,
b) naprawy towaru,
c) obniżenia ceny,
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
11) Wybór żądania zależy od Klienta. Artegrafio Cezary Tkaczyk może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) fakt, czy towar był wcześniej reklamowany.
12) Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Artegrafio Cezary Tkaczyk może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Artegrafio Cezary Tkaczyk
b) albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
13) Artegrafio Cezary Tkaczyk musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Artegrafio Cezary Tkaczyk nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Artegrafio Cezary Tkaczyk i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.
2) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Artegrafio Cezary Tkaczyk o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4) W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
5) Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów objętych zamówieniem albo ich części.
6) Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7) Artegrafio Cezary Tkaczyk zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: art@artegrafio.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Artegrafio Cezary Tkaczyk, ul. Słowikowskiego 16/A, 05,090 Raszyn. Artegrafio Cezary Tkaczyk za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8) W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
9) Artegrafio Cezary Tkaczyk niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi kwotę za jaką Klient nabył towar. Koszty dostarczenia rzeczy do Klienta nie podlegają zwrotowi. Artegrafio Cezary Tkaczyk zastrzega sobie wstrzymanie się ze zwrotem płatności otrzymanej od Klienta za towar do chwili otrzymania nieuszkodzonej rzeczy z powrotem.
10) Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
11) Artegrafio Cezary Tkaczyk dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
12) Klient ma obowiązek zwrócić towar do Artegrafio Cezary Tkaczyk niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
13) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Formularz odstąpienia od umowy: Pobierz

§ 9 ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM. NADPŁATY.

1) W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych.
2) Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność, jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta.
3) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 10 DANE OSOBOWE

1) Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Artegrafio Cezary Tkaczyk, ul. Słowikowskiego 16/A, 05-090 Raszyn oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2) Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Artegrafio Cezary Tkaczyk, ul. Słowikowskiego 16/A, 05-090 Raszyn.
2) Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
3) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.artegrafio.pl i www.artegrafio.com
5) Ewentualne spory pomiędzy Klientem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).
7) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 grudnia 2015 roku.
8) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.artegrafio.pl i www.artegrafio.com Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Ostatnia aktualizacja dnia 22.01.2021 r.  

Contact
bottom of page