top of page
ZASADY WYKORZYSTANIA
ZAKUPIONYCH EGZEMPLARZY
UTWORÓW

Wszelkie utwory znajdujące się sklepie są indywidualnym i niepowtarzalnym przejawem twórczej działalności i podlegają ochronie zgodnie z treścią Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Artegrafio Cezary Tkaczyk sprzedaje utwory fizyczne, m.in. grafiki i fotografie, wyłącznie do użytku prywatnego.

 

Zakup egzemplarza lub egzemplarzy utworu, w formie odbitki lub wydruku, nie jest równoznaczny z zakupem autorskich praw majątkowych do utworu lub

licencji do komercyjnego lub innego niż użytek prywatny wykorzystania utworu.

 

Zakupione w sklepie egzemplarze grafik i zdjęć mogą być wyłącznie przechowywane w prywatnych zbiorach w celach kolekcjonerskich i eksponowane w miejscach niepublicznych i niekomercyjnych np. w domu czy mieszkaniu.

 

Zakupiona grafika lub zdjęcie może być wykorzystane do celów komercyjnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody autora, pod warunkiem spisania przez strony umowy licencyjnej, określającej m.in. czas i pole eksploatacji wykorzystania komercyjnego utworu oraz określającej dodatkowe wynagrodzenie za takie wykorzystanie.

 

Bez uzyskania dodatkowej, pisemnej zgody, podpisania umowy licencyjnej lub umowy przekazania autorskich praw majątkowych, zabrania się w szczególności:

  • publikacji i rozpowszechniania utworów

  • kopiowania i zwielokrotniania utworów

  • ekspozycji w miejscach publicznych i komercyjnych, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub publiczną

  • publikacji i rozpowszechniania w internecie

 

Ostatnia aktualizacja dnia 22.01.2021 r.                                                                     

bottom of page